Здійснюється набір дітей до 8-10 класів з поглибленим вивченням математики, фізики, хімії або інформатики. Зарахування до ліцею відбувається за результатами тестування з української мови та математики.

 ПРАВИЛА
конкурсного відбору, прийому та зарахування до Подільського науково-технічного ліцею для обдарованої молоді


1. Загальні положення
1.1 Прийом учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі.
1.2 У конкурсному відборі (далі - конкурс) можуть брати участь діти, які проживають у Вінницькій області.
1.3 Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
1.4 Оголошення умов і термінів проведення конкурсу розміщується на інформаційному стенді у вестибюлі та на сайті ліцею.
2. Організація конкурсу
2.1. До початку конкурсу на інформаційному стенді у вестибюлі та на сайті ліцею оприлюднюється перелік з навчальних предметів, з яких проводитимуться випробування.
2.2. Випробування основного прийому проводиться згідно з графіком, що затверджується директором та розміщується на сайті закладу. За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом (серпень).
2.3. За умови наявності вільних місць конкурсні випробування для зарахування до 8-10-го класів проводяться всередині навчального року. Прийом до 11го класу ліцею не проводиться.
2.4. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується директором закладу. Головою конкурсної комісії є директор ліцею.
2.5. До участі в основному конкурсі допускаються учні на підставі анкети, яка подається в електронному вигляді заповнюється (на сайті ліцею) або в паперовому варіант в канцелярію ліцею. Для участі в додатковому конкурсі батьки чи законні представники учня подають заяву на ім'я директора ліцею
2.6. Випускники 9-х класів зараховуються до 10-х класів ліцею за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Відповідно до Статуту ліцею не приймаються документи на навчання в закладі від учнів, які мають за підсумками річного оцінювання чи ДПА досягнення у навчанні менше 6 балів хоча б з одного профільного предмету та української мови. Випускникам 9-х класів ліцею, що неодноразово або грубо порушували правила внутрішнього розпорядку ліцею за рішенням Педагогічної ради закладу може бути відмовлено в прийнятті документів на продовження навчання.
2.7. До конкурсної комісії дозволяється подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів у галузі природничих наук та відображають їхні навчальні та/або творчі досягнення.
2.8.Не дозволяється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків тощо.

3. Проведення конкурсу
3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 8-го та 10-го класів ліцею, проводяться з математики та української мови в письмовій формі.
3.2. Варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам закладів середньої освіти відповідного класу, розробляються вчителями української мови та математики і затверджуються директором ліцею.
3.3. Не допускається застосовування однакових варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.4. Письмові роботи шифруються головою конкурсної комісії та передаються для перевірки членам відповідної предметної комісії. Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії після виставлення балів та оприлюднення їх на сайті.
3.5. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії.
3.6. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в ліцеї протягом року. Місце їхнього зберігання визначає директор закладу.
3.7. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються протягом року.
3.8. Результати випробувань та списки учнів, зарахованих до ліцею протягом наступного тижня після їх проведення оприлюднюються на інформаційній сторінці сайту.
3.9. З учасниками міжнародних олімпіад, учасниками IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного навчального року з фізики, математики, хімії, інформатики та інформаційних технологій проводиться співбесіда. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

4. Порядок зарахування
4.1. Зарахування до ліцею здійснюється лише за результатами конкурсу.
4.2. За результатами конкурсу комісія ліцею формує рейтинг вступників. Зарахування учнів здійснюється за рейтингом відповідно до передбаченої квоти набору та обсягу виконаних завдань.
4.3. Конкурсна комісія приймає рішення щодо персонального складу учнів, які за результатами конкурсу мають бути зараховані на навчання до ліцею. На підставі рішення конкурсної комісії зарахування учнів затверджується наказом директора ліцею.
4.4. До ліцею подаються документи, перелік яких передбачений правилами зарахування та відрахування відповідно о нормативних документів МОН України.
4.5. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається в день оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3 днів після завершення випробувань. Для розгляду апеляцій у разі потреби створюється регламентна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором ліцею. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції не допускається.